zofim.org.il
  
 


 
שבט להבות
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » שבט להבות » ארכיון הכתבות » כתבה: חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

תמונת מגזין חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו פורסם על ידי צוות האתר
בתאריך 15/3/2008
בכתבה זו צפו 2820 גולשים
נכתב במקור על-ידי ויקיפדיה

 

חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו הוא חוק יסוד שנועד להגן על זכויות האדם העיקריות במדינת ישראל. כפי שכותרתו מבהירה, החוק קובע את כבוד האדם ואת חירותו כערכי היסוד מהן נגזרות זכויות האדם המוגנות בחוק היסוד, שהתקבל כ"מגילת זכויות האדם" של המשפט הישראלי. לפי תפיסתם של מרבית שופטי בית-המשפט העליון, ובראשם הנשיא לשעבר אהרן ברק, כינונו של חוק יסוד זה ושל חוק יסוד: חופש העיסוק החלו את המהפכה החוקתית, מפני שהכנסת העניקה לשני חוקי יסוד אלה מעמד על-חוקי, שעל-פיו ניתנה לבתי המשפט הסמכות להכריז על בטלותו של חוק העומד בסתירה לחוקי יסוד אלה. לפי טענה זו, שיש שאינם מסכימים איתה, עם חקיקת חוקי יסוד אלה חל שינוי מהותי במעמדן של זכויות האדם בישראל.

החוק נחקק בשלהי ימי הכנסת השתים-עשרה, י"ב באדר ב' ה'תשנ"ב, 17 במרץ 1992. עבר ברוב של 32 בעד, 21 נגד ונמנע אחד.

הזכויות המוגנות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

לבו של חוק יסוד:כבוד האדם וחירותו עוסק, מטבע הדברים, בזכויות שעליהן הוא מגן. כפי שקובעת כותרתו של החוק, כל הזכויות הללו נגזרות מכבוד האדם וחירותו, כפי שהם מתפרשים לאור היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית. זכויות אלה מפורטות בסעיפים אחדים:

  • סעיף 2: אין פוגעים בחייו, בגופו, או בכבודו של אדם באשר הוא אדם.
  • סעיף 3: אין פוגעים בקנינו של אדם.
  • סעיף 4: כל אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו.
  • סעיף 5: אין נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם במאסר, במעצר, בהסגרה או בכל דרך אחרת.
  • סעיף 6:
(א) כל אדם חופשי לצאת מישראל.
(ב) כל אזרח ישראלי הנמצא בחוץ לארץ זכאי להיכנס לישראל.
  • סעיף 7:
(א) כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו.
(ב) אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו.
(ג) אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם, על גופו, בגופו או בכליו.
(ד) אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו.

יחד עם זאת, בולט היעדרן של מספר זכויות אדם מהותיות מחוק זה, כגון הזכות לשוויון, חופש הביטוי, חופש הדת, חופש המחאה ועוד. זכויות אלה ניתנות אף הן לתושבי ישראל, מכוח עקרונות כלליים שהתקיימו עוד לפני חקיקתו של חוק יסוד זה. הגם שהותרתם של זכויות אלו מחוץ לחוק היסוד נעשתה במודע, יש משפטנים, ובראשם אהרן ברק, הרואים זכויות אלה כנגזרות מהזכות לכבוד, ואולם פסיקת בית-המשפט העליון בנושא אינה עקבית עדיין.

מקווים שהשכלתם:)

פרסם כתבה »


חץ  תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה